Poreska uprava beograd obrasci

Posted on: Apr, 17 2014 16:54:26 | Views:1 x

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE PORESKA UPRAVA Organizaciona jedinica _____ Obrazac PPP POJEDINA^NA PORESKA PRIJAVA {MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE Obrazac PPP PORESKA }.
  Download  

PORESKA UPRAVA Organizaciona 4.3. Poreska osnovica vi "RA^UNOVODSTOV"d.o.o.,Beograd,Wge{evao 19, zOakan zaporubinux "PDN01/05" Title: Corel Ventura - PDN.CHP {Corel Ventura - PDN}.
  Download  

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE PORESKA UPRAVA Organizaciona jedinica POJEDINA^NA PORESKA PRIJAVA O OBRA Beograd, Oznaka za poruxbi nu {Poreska prijava - pojedinacna, o placenom porezu i }.
  Download  

- PORESKA UPRAVA - Sedište isplatioca _____ - Organizaciona jedinica PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU {REPUBLIKA SRBIJA PIB MINISTARSTVO FINANSIJA Isplatilac }.
  Download  

Title: Ogranicenje kamata kod duga povezanom licu - obrazac OK Author: knjigovodja Subject: Obrasci Republike Srbije - ogranicenje kamata kod duga OK {OGRANI^EWE KAMATE KOD DUGA POVEZANOM LICU}.
  Download  

Title: Obracun poreskog kredita - aneks obrasca PB 1 Author: knjigovodja Subject: Obrasci Republike Srbije - obracun poreskog kredita Aneks PB 1 Keywords {OBRA^UN PORESKOG KREDITA - KNJIGOVODJA NOVI SAD }.
  Download  

Obrasci: Zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova sa spiskom potrebne Poreska uprava 11 000 Beograd Bulevar kralja Aleksandra 15 {U P U T S T V O za dobijanje ovlašćenja za obavljanje }.
  Download