Centralni registar podgorica

Posted on: Apr, 10 2014 01:54:12 | Views:2 x

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA PS-03 – Pokretanje likvidacije IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka. Potpis podnosioca: 5. PODACI O LIKVIDATORU {CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA Pokretanje likvidacije}.
  Download  

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA PS-01 – Registracija - Privredni subjekat IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka. Potpis podnosioca: {CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA Registracija }.
  Download  

CRNA GORA MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE Informaciju o problemima u održavanju informacionog sistema Centralni registar {CRNA GORA MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I }.
  Download  

Crna Gora O P Š T I N A Rješenje o upisu u Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave - Podgorica. 2) Dobar ugled – potvrda nadležnog suda, {Crna Gora O P Š T I N A K O T O R}.
  Download  

O PRAVU NA DOBIJANJE INFORMACIJA O AKCIJAMA UPISANIM U CENTRALNI REGISTAR CENTRALNE Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Registar {Na osnovu člana 8 stav 1 tačka 1) Zakona o hartijama od }.
  Download  

osnivanju “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica Društvo će u manjem obimu, bez upisa u Centralni registar privrednih subjekata koji vodi Poreska {S T A T U T “PARKING SERVIS PODGORICA” d.o.o. PODGORICA}.
  Download  

3 Na osnovu člana 20, tačka 20.2 alineja 15. Statuta entralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica (broj 02-196 od 30.06.2008), Odbor direktora Centralne Depozitarne {U P U T S T V O}.
  Download